بدو !

اگه تو یه جنگل داری با دوستت راه میری، اونوقت دیدی یه پلنگ افتاده دنبالتون داره میرسه بهت، اونوقت خواستی فرار کنی، اونوقت فکر نکن باید سریعتر از پلنگه بدوی ...

باید سریعتر از دوستت بدوی!

/ 19 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترنم

وای خبراييه؟ کی دلش برا کی تنگ شده؟!! اينقدر لجبازی نکن مادر..سرت به سنگ می خوره هان !ببين دلش تنگيده

بی نام

کاش نه تو اين قده لجباز بودی نه من دلم واست تنگ شده اما.........

زينب

اااا آخ جون يه شام افتاديم؟

سانی

درس مديريت استراتژيک تموم نشد؟! پست بعدی لطفا ...

رز

به به! اوقور (اوغور!!) به خير بعد از اين همه مدت، تو بلت نيستی درست نظر بدی آخه

رز

راستی چه خبرا؟

فرناز

سلام ما رو نمی بينی خوشی؟ خب تو که خودت پلنگی ... نيازی به دوييدن نداری اما اگه من باشم دوستم و هل ميدم تا يه وقت گير تو نيفته

برباد

شنيدم والبته کمی نيز ديده ام که در اطراف سرک ميکشی گفتم شايد اينجا آمده باشی

سانی

ترنم

اين سانی واسه چی می خنده؟ همين روی خوش بهت نشون ميدن نمی نويسی..روی ترش منو ديدی ؟ ترسيدی؟ پس بنويس...